استایل برای فرندفید فارسی - ساده

Added by aliha@userstyles, Created: May 30, 2009, Updated: Jun 04, 2009
With the style applied

Description:

این استایل برای راست به چپ کردن فرندفید نیست. این استایل فقط با ظاهر فرندفید سر و کار دارد. برای راست به چپ کردنن فرندفید می توانید در قسمت تنظیمات، زبان فارسی را انتخاب کنید.
با استفاده از این استایل، امکانات زیر را خواهید داشت:
1. نمایش آیکن سرویس ها (با الگوگیری از استایل گناهکار)
2. واضح بودن و جدا بودن انتری ها از هم - بدون اینکه اندازه ی فونت انتری ها کمی درشت شود
3. واضح بودن کامنت ها
4. متامیز شدن کامنت های شما با کاربران دیگر (هایلایت شدن)
5. نمایان شدن و به چشم خوردن ِ بهتر ِ پیغام خصوصی با تغییر رنگ آن

Installs:
Applies to:
friendfeed.com

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.