חסל מרגיעונים באופן טבעי

Added by Yuval Hager@userstyles, Created: Apr 01, 2007, Updated: Apr 02, 2007
With the style applied

Description:

משמש להחבאת המרגיעונים, אותן שורות קצרות המופיעות באתר באופן טבעי מיד עם כתיבת הודעה חדשה.

Installs:
Applies to:
www.beofen-tv.co.il

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.