הרחבת הפורום

Added by Bezo@userstyles, Created: Oct 03, 2008, Updated: Oct 05, 2008
With the style applied

Description:

מרחיב את הפורום כמו שהיה פעם לכל המסך ולא רק לאמצע

Installs:
Applies to:
http://www.selectv.co.il/community/

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.