Proximity colors on Facebook v2.02

Added by Feuer XdD@userstyles, Created: Nov 06, 2015, Updated: Dec 20, 2016

Description:

If you're a fan of Proximity, this style is for you!

This style offers:
- New bar on Facebook (and on the login page) in the colors of the logo Proximity
- New colors icons (look at screenshot)
- New font at login (more visible)
- New look chat (look at screenshot)
- Contact for the suggestions

I consider any suggestions!Jeśli jesteś fanem Proximity, ten styl jest dla Ciebie!

Ten styl oferuje:
- Nowy pasek na Facebooku (i na stronie logowania) w kolorach logo Proximity
- Nowe kolory ikon (patrz na zrzut ekranu)
- Nowa czcionka przy logowaniu (bardziej widoczna)
- Nowy wygląd czatu (patrz na zrzut ekranu)
- Kontakt do spraw sugestii

Rozważam wszelkie propozycje!

WARNING! The style must be often updated because Facebook often makes changes and my style stops working, so I have to update it.

UWAGA! Styl musi być często aktualizowany, ponieważ Facebook często wprowadza zmiany i mój styl przestaje działać, wiec musisz go aktualizować.

More info
Changes ** Zmiany

v2.02 (ENG):
- Fixed some bugs

v2.02 (POL):
- Poprawione kilka błędów

v2.01 (ENG):
- Added pink background when you hover the mouse on the icons

v2.01 (POL):
- Dodano różowe tło po najechaniu myszką na ikony

v2.0 (ENG):
- Fixed some bugs
- Added new icons (default-white, hover-cyan, click-yellow)
- Added new clouds at the chat (incoming-yellow, outgoing-cyan)
- Added contact to me (the ability to remove)
- Everything is signed in Polish and English in the CSS editor (easy to delete the selected part)
- Removed annoying proposals and ads

v2.0 (POL):
- Usunięto wiele błędów
- Dodano nowe ikony (domyślnie-białe, po najechaniu-cyjanowe, po kliknięciu-żółte)
- Dodano nowe chmurki na czacie (przychodzące-żółte, wychodzące-cyjanowe)
- Dodano kontakt ze mną (możliwość usunięcia)
- Wszystko jest podpisane po Polsku i Angielsku w edytorze CSS (łatwo usunąć wybraną część)
- Usunięto irytujące propozycje i reklamy


Old versions (ENG):
Starsze wersje (ANG):

v1.5:
- Fixed a next bug with icons.

v1.4:
- Fixed a bug with icons.
- Changed the colors of icons.

v1.3:
- Corrected the proportion of colors on bar.

v1.2:
- Added logo Proximity to Chat
- Changed color and size fonts at login

v1.1:
- Removed the outline under the top bar
- Changed color of the icons on the bar

v1.01:
- Removed the cursive font at login

v1.0:
- Changed color of the top bar on Facebook
- Changed font at login

You should to add comment and rate the style.

Discussions

+ Create discussion

Installs:
Applies to:
facebook.com

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.